ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗವು
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 2009ರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗ ಕಾಯಿದೆ 2005 (2006ರ ಸಂಖ್ಯೆ 4) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದೊಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.