ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು

ಕರೆ ಮಾಡಿ

  • ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22115291/080-22115291

  • ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22115291

ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

  • ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಂಬಲ: info@kscpcr.com

ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ

  • ಸಾಲು 1: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗ

  • ಸಾಲು 2: 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಕೃಷಿಭವನ, ರಾಣಿಚೆನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತ, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ , ಬೆಂಗಳೂರು-560050