ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇತಿಹಾಸ

2018 ಇಂದ
ಡಾ. ಆಂತೋನಿ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ (07-12-2018 ಇಂದ) ಅಧ್ಯಕ್ಷಕರು
ಜುಲೈ 2015 ರಿಂದ 2018 ರವರೆಗೆ
ಶ್ರೀ ವೈ. ಮರಿಸ್ವಾಮಿ (21-08-2018 ಇಂದ) ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಕರು
ಡಾ. ಕೃಪಾ ಅಮರ್ ಆಳ್ವ (30-06-2018 ವರೆಗೆ ) ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀಮತಿ ಅರ್ಪಣಾ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಳ್ಳ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀಮತಿ. ವನಿತಾ ಎನ್ ತೋರವಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ ಬಿ ಲೋಬೋ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಲ್ಲಿಪೂರ್ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ರೂಪ ನಾಯ್ಕ್ ಸದಸ್ಯರು
ಜುಲೈ 2012 ರಿಂದ ಜೂನ್ 2015 ರವರೆಗೆ
ಶ್ರೀ. ಉಮೇಶ್ ಆರಾಧ್ಯ ಎಚ್. ಆರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ. ಅಡ್ವಾರ್ಡ್ ಥಾಮಸ್ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ. ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ್ ಸದಸ್ಯರು
ಡಾ. ಅನುರಾಧ ಬಿ. ಎಸ್ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀಮತಿ. ವನಿತಾ ಎನ್ ತೋರವಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶಿವರಾಜೇ ಗೌಡ ಸದಸ್ಯರು
ಜುಲೈ 2009 ರಿಂದ ಜೂನ್ 2012 ರವರೆಗೆ
ನಿನ. ಪಿ. ನಾಯಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ. ನಿರಂಜನಾರಾದ್ಯ ವಿ. ಪಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ. ವಾಸುದೇವ ಶರ್ಮ ಸದಸ್ಯರು
ಮಮತಾ. ಎಮ್. ಆರ್ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ. ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲ್ಕರ್ಣಿ ಸದಸ್ಯರು
ಡಾ. ಮದು ಸದಸ್ಯರು