ประวัติประชาธิปไตยไทย

ประวัติวันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค. 2562 วนมาถึงอีกครั้งกับวันที่ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 ซึ่งเป็นปีเดียวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย

ประชาธิปไตย หมายถึง
การปกครองระบอบประชาธิปไตย ความหมายของประชาธิปไตย มาจากคําว่า ประชา + อธิปไตย (ประชา คือประชาชน ราษฎรเจ้าของประเทศ และอธิปไตย คือ อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ)
รูปแบบของประชาธิปไตย แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เสรีนิยม ประชาธิปไตย และประชาธิปไตยประยุกต์ มีหลายรูปแบบ หลายลักษณะดังนี้
1. ลักษณะของประมุข บางประเทศมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข และบางประเทศมีประธานาธิบดี เป็นประมุข
2. ระบบการใช้อํานาจการปกครอง บางประเทศ ปกครองในระบบรัฐสภา มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล บริหาร ประเทศ และอยู่ภายใต้การควบคุมของสภาผู้แทนราษฎร แต่บางประเทศ ปกครองในระบบประธานาธิบดี โดยประธานาธิบดีมีอํานาจเต็มในการ บริหารประเทศไม่ต้องขึ้นต่อสภาผู้แทนราษฎร เป็นต้น

ประชาธิปไตย หมายถึง
    หลักการของประชาธิปไตย คือ ประชาชนปกครองตนเอง ประชาชนทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ภายใต้กฎหมาย รัฐธรรมนูญ ประชาธิปไตยจะยึดหลักเสียงข้างมาก ในการตัดสินปัญหา หรือลงมติในเรื่องต่างๆ แต่ก็ต้องรับฟังเสียงข้างน้อย หรือมีลักษณะ ที่สําคัญ คือ
  1. เป็นอำนาจของปวงชน หรือ ประชาชนทุกคน
  2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศ
  3. การปกครองต้องใช้การฟังเสียงหรือถือเสียงข้างมาก
  4. ประชาชนต้องมีสิทธิและเสรีภาพ ไม่มีจำกัด
  5. หลักความเสมอภาค เท่าเทียมกันทุกคน

ประชาธิปไตยถูกเรียกว่า “ระบอบการปกครองสุดท้าย” และแพร่หลายอย่างมากไปทั่วโลก[11] สิทธิในการออกเสียงลงมติในหลายประเทศได้ขยายวงกว้างขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปจากกลุ่มค่อนข้างแคบ (เช่น ชายมั่งมีในกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่ง ๆ) โดยนิวซีแลนด์เป็นชาติแรกที่ให้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั่วไปแก่พลเมืองทุกคนใน ค.ศ. 1893 ประชาธิปไตยมักถูกเข้าใจสับสนกับระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐ ในบางนิยาม “สาธารณรัฐ” เป็นประชาธิปไตยรูปแบบหนึ่ง แต่นิยามอื่นทำให้ “สาธารณรัฐ” เป็นคำที่มีความหมายต่างหาก ไม่เกี่ยวข้องกัน[12] อย่างไรก็ดี แม้การดำเนินการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยแม้จะได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน แต่ต้องเผชิญกับปัญหาหลายประการที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อย่างเช่น ข้อพิพาทเกี่ยวกับดินแดน การอพยพเข้าเมือง และการกีดกันกลุ่มประชากรบางชาติพันธุ์ เป็นต้น[13]

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2