ต้นแบบการเมืองการปกครองในโลกตอนนี้ มีลักษณะการปกครองแบ่งโดยประมาณได้เป็น 2 แบบ คือ ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งแบ่งย่อยออกได้อีกเป็น 2 จำพวกเป็น แบบมีพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้นำ แล้วก็แบบมีประธานาธิบดีเป็นประมุข ส่วนระบอบการเมืองการปกครองอีกชนิดหนึ่งก็คือ ระบอบเผด็จการ ซึ่งแบ่งย่อยอีกได้เป็น 3 จำพวกเป็น เผด็จการทหาร เผด็จการลัทธิฟาสซิสต์ แล้วก็เผด็จการระบอบคอมมิวนิสต์

รูปแบบการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย

สามารถแบ่งตามรูปแบบของผู้นำประเทศหรือผู้นำได้ 2 ลักษณะ

แบบมีพระเจ้าแผ่นดินเป็นประมุข

พระเจ้าแผ่นดินจะทรงใช้อิทธิพลอำนาจอธิปไตย ซึ่งเป็นของพลเมือง แยกผ่านเป็น 3 ทางเป็น ทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติโดยผ่านทางสภานิติบัญญัติ ใช้อำนาจบริหารโดยผ่านทางคณะรัฐมนตรี รวมทั้งใช้อิทธิพลตุลาการโดยผ่านทางศาล ส่วนองค์พระเจ้าแผ่นดินจะทรงเป็นกลางในทางการบ้านการเมือง ประเทศที่ใช้การดูแลในลักษณะนี้อาทิเช่น ประเทศไทย และอังกฤษ ฯลฯ

แบบมีประธานาธิบดีเป็นประมุข

ผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีจะมาจากการเลือกตั้งของราษฎร บางประเทศนั้น ผู้นำจะทำหน้าที่เป็นประมุขของเมืองเพียงแต่หน้าที่เดียว ตัวอย่างเช่น ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอินเดีย แต่ว่าในบางประเทศ ผู้นำจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานของฝ่ายบริหารด้วย ได้แก่ สหรัฐฯ อินโดนีเซีย อื่นๆอีกมากมาย

การปกครองในระบบประชาธิปไตยกล่าวโดยย่อก็คือ การปกครองที่อำนาจสำหรับการดูแลภายในประเทศเป็นของราษฎรทุกคน ใช้หลักสิทธิรวมทั้งความอิสระ พูดอีกนัยหนึ่ง พลเมืองทุกคนมีสิทธิความอิสระอันควรมีโดยชอบด้วยกฎหมาย ใช้หลักของความเท่าเทียมกัน กล่าวอีกนัยหนึ่ง ราษฎรทุกคนมีความทัดเทียมกัน ใช้หลักนิติธรรม กล่าวอีกนัยหนึ่ง การใช้ข้อบังคับที่ชอบธรรม สำหรับเพื่อการรักษาความสงบในประเทศ และก็ใช้หลักเสียงส่วนใหญ่โดยพิจารณาถึงเสียงส่วนน้อยด้วย

รูปแบบการปกครอง
FOSHAN CITY, CHINA – JUNE 27: Members of the Communists Party celebrate the 90th Anniversary Of The Establishment Of Communist Party of China during a cultural show on June 27, 2011 at Foshan City Stadium in Foshan City, China.

ระบอบเผด็จการ

เป็นหลักการปกครองที่ย้ำจุดสำคัญที่รัฐและผู้นำ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ประชากรไม่มีสิทธิรวมทั้งความอิสระมากนัก จะต้องเอาอย่างคำสั่งของรัฐอย่างเข้มงวด ประเทศจะมีผู้นำเพียงผู้เดียว หรืออาจมีภาควิชาของหัวหน้าร่วมด้วย หรือมีพรรคการเมืองเดียวซึ่งมีอำนาจสูงสุด สามารถใช้อิทธิพลนั้นได้อย่างเต็มที่ โดยไม่จำเป็นต้องเอาใจใส่เสียงของคนส่วนมากในประเทศ

ระบอบเผด็จการทหาร


เป็นระบอบเผด็จการที่คณะผู้นำฝ่ายทหารเป็นผู้ปกครองเผด็จการ สำหรับเพื่อการดูแลโดยตรงหรือโดยอ้อม และมักจะใช้กฎอัยการศึก หรือรัฐธรรมนูญที่คณะของตนสร้างขึ้นเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการดูแล

ระบอบเผด็จการลัทธิฟาสซิสต์

เป็นระบอบเผด็จการที่ผู้นำได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มนักธุรกิจ แล้วก็กองทัพ ให้ใช้อิทธิพลเผด็จการดูแลประเทศ ผู้นำในระบบการปกครองเผด็จการลัทธิฟาสซิสต์ มักจะมีลัทธิการเมืองที่เรียกกันว่า ลัทธิฟาสซิสต์ เป็นลัทธิชี้นำสำหรับเพื่อการปกครอง แล้วก็มุ่งที่จะใช้อิทธิพลเผด็จการดูแลประเทศเป็นการถาวร

สนับสนุนการจัดทำโดย w88 เล่นง่าย จ่ายจริง